ما را دنبال کنید:

اقدام پژوهی

(5 رأی)
14,400 تومان 40% تخفیف 24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
اقدام پژوهی

شرح

 

کد LTMS

91401409

نام استاد

دکتر فرهاد سراجی

مدت مصوب (ساعت)

24ساعت

ثبت دوره در سامانه LTMS

درصورت دارابودن شرایط ثبت دوره، نمرات در سامانه LTMS ثبت خواهد شد.

رشته شغلی

كارشناس امورفوق برنامه(124), كاردان امورفوق برنامه(125), كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131), كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132), مسئول امورآموزشی(1167), كارشناس امور پژوهشی(1168), كاردان امورآموزشی (1169), كاردان امورپژوهشی(1170), كارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی(1171), كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172), ناظروراهنمای امورآموزشی(1173), كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169), آموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104), مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105), مربی امورتربیتی(107), مدیریت واحد آموزشی(120), مشاور تحصیلی(949), مراقب بهداشت(950), مربی بهداشت مدارس(405), کارکنان غیر انتفاعی(9100), حق التدریس بگیر(9200)

اهداف

·         مفهوم ؛ويژگي هاواهميت اقدام پژوهي راتوضيح دهد

·         مهارت هاودانش هاي لازم پيش ازآ غازپژوهش رابيان نمايد

·         مراحل اقدام پژوهي وويژگي هاي هرمرحله ازآ ن راتوصيف كند

·         مفهوم نظارت برداده ها؛منابعداده هاي هريك ازمراحل تحقيق وسامان دهي آ نها

·         راشرح دهدمفهوم وچگونگي دانش آ فريني واعتباربخشي آ ن راتسريعكند

·         يك مساله تعيين شده راباروش اقدام پژوهي بررسي وتحليل كند

 

 

سرفصل های دوره

 

·         اقدام پژوهي درمدرسه

·         مفهوم ويژگي هاواهميت اقدام پژوهي

·         مهارت ودانش هاي لازم پيش ازآ غازاقدام پژوهي

·         مفهوم وويژگي هاي هرمرحله ازاقدام پژوهي

·         مستندسازي ونظارت برداده ها

·         ابزارهاي گردآ وري اطلاعات

·         دانش آ فريني واعتباربخشي به يافته ها

·         داده هاي اطلاع رساني وگزارش نويسي

نوع آموزش

غیر حضوری

 

 

محتوای آموزشی
  • مدت: 24 ساعت
  • موسسه، نهاد: چکاوه دانش و فن
  • موضوع: تخصصی شغلی
  • زبان: فارسی

مدرس

image

فرهاد سراجی

دکترا