ما را دنبال کنید:
فرهاد  سراجی

دکترا

فرهاد سراجی

سوابق

  • - ارائه طرح شناسایی وضع موجود پژوهش های برنامه درسی در ایران
  • - ارائه طرح شناسایی رشته های جدی تحصیلی دوره های کار دانش و فنی و حرفه ای
  • - ارائه طرح شناسایی ظرفیت ها و موانع توسعه هوشمند درآموزش و پرورش ناحیه دو شهر همدان (طرح برتر کشوری)
  • - و....

افتخارات

  • - ارائه نقش مهارت های یادگیری الکترونیکی در رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی در ششمین همایش بین المللی آموزش عالی ایران
  • - ارائهروایت پژوهی امکانی برای توجه به جنبه های فرهنگی توسعه حرفه ای معلمان در چهاردهمین همایش سالانه مطالعات برنامه درسی ایران
  • - و....

دوره های فرهاد سراجی