ما را دنبال کنید:
مهدی  ناصر زعیم

دکترا

مهدی ناصر زعیم

سوابق

  • - برگزاری بیش از 350 ساعت تدریس در کارگاه های روش تدریس و روانشناسی در استانهای مختلف کشور
  • - تدریس در کارگاه های رواننشاسی و روش تدریس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  • - داوری و برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزش علوم مربوط به قرائت قرآن کریم در طول 18 سال اخیر
  • - جلسه داری هفتگی قرآنی در استانهای البرز ( 23سال) قزوین ( 10سال) و مرکزی (10سال)

افتخارات

  • - قاری ممتاز کشور
  • - دارای مدرک مدرسی و معلمی قرآن از سازمان تبلیغات اسلامی ( سازمان دارالقرآن)
  • - دارای مدارک داوری در رشته های تجوید، صوت، لحن،وقف،و ابتدا از سازمان اوقاف و امور خیریه

دوره های مهدی ناصر زعیم