ما را دنبال کنید:
علی اکبر کمالی نهاد

دکترا

علی اکبر کمالی نهاد

سوابق

  • - تدریس آيين نگارش، حافظ، ادبيات معاصر، متون حماسي، انواع ادبي، تاريخ ادبيات در دانشگاه اراک
  • - تدریس دروس تخصصي حوزه زبان و ادبيات فارسي دوره کارشناسي از جمله: دستور زبان فارسي، متون حماسي، تحليل محتوای كتب درسي، عروض و قافيه، بلاغت فارسي، كاربرد فناوری در آموزش زبان و ادبيات، آيين نگارش و ويرايش، آموزش عروض و قافيه، آموزش زبان فارسي و...
  • کارشناسي ارشد: ساخت واژه در زبان فارسي، تحقيق در دستور زبان فارسي، بلاغت كاربردی، واج شناسي زبان فارسي، اصول و نظريه های آموزش زبان، روش های آموزش زبان فارسي به فارسي زبانان، درست نويسي و نگارش فارسي، پايان نامه در دانشگاه فرهنگيان تهران، پرديس شهيد مفتح شهر ری و مركز آموزش عالي شهيد باهنر، پرديس شهيد مقصودی همدان و پرديس نسيبه تهران
  • - و....

افتخارات

  • - پایان نامه برتر کشور در مقطع دکتری در چهارمین جشنواره شعر انقلاب - زاهدان
  • - پژوهشگر برگزیده کشور در وزارت آموزش و پرورش
  • - از برگزیدگان کشوری جهادگران علم و فناوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • - رتبه اول داستان نویسی در مسابفات فرهنگی – هنری آموزش و پرورش - استان مرکزی
  • - و....

دوره های علی اکبر کمالی نهاد