ما را دنبال کنید:
محمد  پندآموز

دکترا

محمد پندآموز

سوابق

  • - برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی تسهیل گران حوزه آموزش ترافیک
  • - برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشکده رفاه
  • - تدریس، مشاوره و اجرای طرح های آموزشی
  • و....

دوره های محمد پندآموز