ما را دنبال کنید:
عیسی وطن دوست

لیسانس

عیسی وطن دوست

سوابق

  • - برگزارکننده کارگاه های فعال علوم در سطح استانی و کشور- برگزار کننده کارگاه های طرح جابربن حیان- همکاری با مولفین دفتر تالیف- شرکت در جلسات اعتباربخشی به کتب درسی دفتر تالیف- حضوری فعال در گروه های آموزشی منطقه و استان

افتخارات

  • - حائز رتبه در جشنواره های الگوهای برتر تدریس- حائز رتبه در طرح کرامت- حائز رتبه در جشنواره های یک تجربه – یک طرح- حائز رتبه در طرح های پرورشی- حائز رتبه در جشنواره کشوری جابربن حیان و...

دوره های عیسی وطن دوست