ما را دنبال کنید:
آسیه معمار

دکترا

آسیه معمار

سوابق

  • - برگزار کننده کارگاه های آموزشی : 6پایه ، علوم و ارزشیابی توصیفی ، فارسی و روش های نوین تدریس- مدرس ضمن خدمت در مناطق 4 ، 19 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1طی 19سال سابقه آموزشی- برگزاری کارگاه های سنجش عملکردی- سرگروه آموزشی معلمان و معلم راهنما و پیش دبستانی استان و ناظر 19منطقه آموزشی شهر تهران- مدرس کشوری در مراکز تربیت معلم نسیبه و شهدای مکه و چمران و روش های نوین تدریس

افتخارات

  • - داور جشنواره جابرابن حیان و اقدام پژوهشی- تشویقی از وزیر ، معاون وزیر ، ریاست اداره کل ، معاونین مناطق و ادارات- معلم برتر در الگو های تدریس طی سال های متعدد در دروس ریاضی ، فارسی و علوم- معلم نمونه استانی ، منطقه ای ، مدرسه ای طی پنج سال

دوره های آسیه معمار