ما را دنبال کنید:
مصطفی قادری

دکترا

مصطفی قادری

سوابق

  • - تدریس دوره ارزشیابی دوره های آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد
  • - تدریس اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی درمقطع کارشناسی ارشد
  • - تدریس آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی درمقطع کارشناسی ارشد
  • - تدریس مبانی فلسفی تربیت اسلامی در مقطع دکتری
  • - تدریس مطالعات تطبیقی در برنامه درسی در مقطع دکتری

دوره های مصطفی قادری