ما را دنبال کنید:
سید محمدرضا توحیدی

دکترا

سید محمدرضا توحیدی

سوابق

  • برگزاری دوره آموزش معلمان کشور
  • برگزاری دوره های آموزشی مدیران مدارس
  • برگزاری دوره های آموزش سند تحول به معلمان و مدیران کشور
  • محیط شناسی آموزشی داخلی و خارجی (عمان، افغانستان، فیلیپین)
  • برگزاری آموزش برای معلمان شیعه مدارس فیلیپین

دوره های سید محمدرضا توحیدی