ما را دنبال کنید:
لیلی فریدونی

دکترا

لیلی فریدونی

سوابق

  • - تدریس در دانشگاه فرهنگیان
  • - تدریس در موسسه ایده های نقره ای
  • - مدیر و موسس آموزشگاه فنی و حرفه ای کاردان
  • - و....

افتخارات

  • - پژوهشگر برتر کشوری - سال 92
  • - معلم پژوهنده کشوری - سال 93
  • - طرح درس برگزیده استانی
  • - و....

دوره های لیلی فریدونی