ما را دنبال کنید:
بهزاد  قباخلو

دکترا

بهزاد قباخلو

سوابق

  • - راهبر آموزشی ریاضیات دوره ابتدایی
  • - مدرس مدرسه تلویزیونی ایران ریاضیات ابتدایی حدود 600 دقیقه در سی جلسه به صورت زنده
  • - مدیر مدرسه سما یک پسران جنت آباد شمالی( مدارس دانشگاه آزاد اسلامی)
  • - و ....

افتخارات

  • - مقاله برتر درس پژوهی در حوزه ابتدایی در کنفرانس ملی وبین المللی درس پژوهی تبریز شهریور 95
  • - مقاله برتر ریاضیات ابتدایی در کنفرانس بین المللی شیراز شهریور 95
  • - داور و طراح ملاکهای ارزشیابی جشنواره های الگوهای تدریس و اقدام پژوهی به مدت 12 سال
  • - و....

دوره های بهزاد قباخلو